И ние можем


 

 

 

Терминът "социална комуникация" описва уменията, които са необходими на човек, за да извършва нормално общуване с околните, съобразено с общоприетите правила за междуличностни взаимодействия. Над 2% от младежите в Европа имат нарушения на социалната комуникация. Те имат следните проблеми:

- изпитват трудности с разбирането на значението (смисъла) на това, което другите казват;

- не успяват да адаптират езика си към особеностите на слушателя и/или ситуацията;

- не могат да следват общоприетите правила в социалното общуване.

Бежанците и мигрантите също често имат проблеми със социалната комуникация в приемащите ги страни, тъй като „неписаните“, но общоприети правила за общуване имат културни, религиозни и групови различия.

Невъзможността пълноценно да общуват с околните води до натрупването на множество вредни психически наслоения у засегнатите младежи - ниска самооценка, страх, тревожност, депресия, или обратното – озлобление, агресивност, склонност към негативни реакции. Всеки младеж с комуникативен проблем е уникална личност и с него трябва да се работи по индивидуална програма, отговаряща на неговите специфични нужди, за да има той шанс за нормално развитие и успешна интеграция в образователната система, пазара на труда и обществото като цяло. За съжаление обаче в селските райони на Източна Европа младежките работници често продължават да работят с тези младежи по морално остарели методологии. Основните причини за това са сравнително ограничения им достъп до качествена информация за най-съвременните работни методи и липсата на международно взаимодействие и обмен между организациите, заети с тази мисия.

В отговор на тези проблеми МДРСРБ в партньорство с логопедичните асоциации на Литва, Латвия, Естония и Румъния реализираха проект „И ние можем“. Неговата основна цел бе подобряване качеството на работа на младежките работници, които са заети с неформалното образование на младежи с нарушения на социалната комуникация в селските райони на Източна Европа, чрез тяхното обучение и развитие на сътрудничеството помежду им за иновации и обмен на опит, умения и добри практики.

Основната проектна дейност беше международен обучителен курс. Той се проведе от 29.07.2016 г. до 07.08.2016 г. в с. Кранево, България. В него взеха участие 42 младежки работници от Литва, Латвия, Естония, Румъния и България. Участниците са логопеди, младежки консултанти, социални работници, психолози, ръководители на проекти и доброволци, които са ангажирани с дейности в подкрепа на социално-образователното и личностно развитие на младежи с комуникативни проблеми в селските райони на техните страни.

Обучението се водеше от международен тренерски екип. Дейностите бяха изцяло базирани на методите за неформално обучение и включваха: презентации, смесени работни групи, уъркшопове, ролеви игри, групови дискусии, посещения на терен и др. В първата част на тренинга, обучителите запознаха участниците със същността и приложимостта на актуални съвременни методи за работа с младежи с нарушения на социалната комуникация. Във втората част на курса, участници и експерти заедно разработиха тестове за откриване на нарушения на социалната комуникация в предучилищна и училищна възраст.

В рамките на тренинга младежките работници активно обменяха идеи, опит и добри практики от своята работа. Участниците създадоха много нови професионални контакти, които да използват за бъдещо сътрудничество, с цел създаване на иновации и подобряване качеството на предлаганите от тях услуги. Важна част от обучението беше представяне на възможностите, които предлага Програма „Еразъм+” на лицата и организациите, работещи с младежи в неравностойно положение и планиране на идеи за по-нататъшно сътрудничество на различни нива. Проведохме и много разнообразни дейности за междукултурно образование и обмен между участниците в тренинга.

Най-същественият проектен резултат са създадените от участниците интелектуални продукти - тестовете за ранно откриване на нарушения на социалната комуникация при деца и младежи. Те са свободно достъпни и са подходящи за ползване от широк кръг заинтересовани лица (родители, учители, младежки работници и др.) и отговорни институции (детски градини, училища, социални и трудови служби, бюра за кариерно консултиране, бежански центрове и др.). Създадените тестове ще са много полезни в младежката работа на различни нива, тъй като ранното откриване на проблеми в общуването е от съществено значение за предотвратяване на тяхното засилване, водещо до асоциално поведение и маргинализация на младежите (вкл. бежанци и мигранти).

Придобитите нови знания, умения и инструменти бяха веднага приложени в практиката, посредством ежедневната работа на участниците с младежи с комуникативни проблеми на местно ниво. В същото време ние активно ги разпространяваме и на международно равнище, благодарение на членството на партньорските организации в различни европейски младежки и професионални сдружения.

Тук може да намерите нашия:

- Тест за оценка на социално-комуникативните умения на деца в предучилищна възраст

- Тест за оценка на социално-комуникативните умения на деца в училищна възраст

 

Проектът е съфинансиран от Програма "Еразъм+" на Европейския съюз

 

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com