Резюме

  • PDF
  • Печат
  • Е-поща

В годината на борба с бедността и социалната изолация МДРСРБ предлага проект „НЕ на Глада – ДА на Труда”. Това е национална младежка инициатива, целяща намаляване на младежката безработица сред ромите от селските райони чрез активното им включване в грижите по опазване на околната среда. Тя ще се проведе от 12 младежи на територията на община Етрополе. Групата ще си сътрудничи с ОУ „Хр. Ботев” в село Лопян и Държавно горско стопанство „Етрополе”. Проектът е насочен пряко към 50 ромски ученика от планинското село, но в него може да се включи всеки желаещ. Младежите си поставят за цел в реална обстановка и по неформален начин да повишат информираността на ромите за специфичните проблеми и нужди на гората. Ще им предадат практически знания и умения за извършване на основните лесокултурни дейности, които да им помогмат по-лесно да си намират работа в горския сектор, след завършване на основно образование. Конкретните дейности включват: теренни обиколки за опознаване на планината и гората, кампании за събиране и почистване на горски семена и плодове, посаждането им в горските разсадници на ДГС „Етрополе”, отглеждане на млади фиданки, реално залесяване на ерозионни планински терени и озеленяване на градското пространство. Общата продължителност на проекта е осем месеца.

 

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com